กิจกรรม ล่องเรือเส้นทางแห่งศรัทธา อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

“กิจกรรมกีฬาล่องเรือ เส้นทางแห่งศรัทธา” สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.นครศรีธรรมราช เตรียมดันกิจกรรมกีฬาแบบนิวนอมอล ศึกษาสำรวจเส้นทางธรรมชาติอิงประวัติศาสตร์ อำเภอพรหมคีรี นครศรีธรรมราช

คณะสำรวจและศึกษาภายใต้การสนับสนุนของ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมเพื่อศึกษาเส้นทางกิจกรรมกีฬาเชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ของอำเภอพรหมคีรี “กิจกรรมกีฬาล่องเรือเส้นทางแห่งศรัทธา” อำเภอพรหมคีรี ใช้ทางน้ำธรรมชาติที่มีแหล่งน้ำจากเทือกเขาไหลลงสู่ทะเล เป็นวิถีดั้งเดิมในการสัญจร ขนส่งผลิตผลทางการเกษตรกร ผลไม้ตามฤดูกาล สู่ตัวเมืองนคร

ใช้วัดเขาขุนพนม เป็นจุดนัดหมาย ล่องเรือ ระยะทางประมาณ 3 กิโล บริเวณหลังเทศบาลตำบลพรหมโลก ตามเส้นทางธรรมชาติ สิ้นสุดที่ท่าบ้านปึก ร่วมกันเก็บขยะ รักษาธรรมชาติ น้ำใส สัมผัสแรกของป่าต้นน้ำ พร้อมรถบริการรับนักท่องเที่ยวกลับไปยังจุดเริ่มต้น

ต่อด้วยการ ให้กลุ่มนักกีฬา กราบอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินมหาราช ที่บริเวณวัดเขาขุนพนม แม้ ระยะทางไม่มากนัก แต่จัดเส้นทางตามความเหมาะสมกับ สภาพของนิวนอมอลที่ทำให้ เส้นทางดังกล่าว ผ่อนคลาย สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยวในชุมชนที่สามารถขยายในโอกาสต่อไปได้ เป็นการ สร้างรายได้ในชุมชน และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวพรหมคีรี เป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่เกิดจากการรวมตัวกันของชุมชนที่เข้มแข็ง นำวิถีชุมชนดังเดิม และความศรัทธา ฟื้นคืนการสัญจรเส้นทางน้ำ สู่การเล่นกีฬาแบบนิวนอมอล ดินแดนที่มีผลไม้ตามฤดูกาลมากที่สุดของจังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่นี่มีเรือคายัค ไว้บริการ สำหรับการล่องเรือจะพายเดี่ยวหรือพายคู่ ที่มีการ์ดคอยบริการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย เส้นทางแห่งศรัทธา สามารถรองรับนักกีฬาเป็นหมู่คณะได้ ประมาณ 20 คน ใช้เวลา 1 ชั่วโมงเศษสัมผัสเส้นทางวิถีชีวิตของผู้คนกับสายน้ำ

นายสมชาย เสมมณี ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า กิจกรรม “ล่องเรือ เส้นทางแห่งศรัทธา” อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านกีฬาและนันทนาการจังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย ต่อยอดสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชน เตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาสัมผัสกับวิถีชีวิตในชุมชน ต่อไป

Facebook Comments
Message us