ตรา 12นักษัตร

พุทธศตวรรษที่ 17-19 เป็นช่วงที่นครศรีธรรมราชมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด ภายใต้ การปกครองของราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ปัจจัยสําคัญที่ก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองน่าจะ เนื่องมากจากการเป็นสถานีการค้าสําคัญของคาบสมุทรไทยเป็นจุดพักถ่าย ซื้อสินค้าระหว่าง ตะวันออกกับตะวันตกที่ดีที่สุดในเวลานั้น ประกอบกับบริเวณ หาดทรายแก้วอันเป็นศูนย์ กลางของชุมชน เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของ พระพุทธองค์ความศรัทธาและ ความเลื่อมใสในบวรพุทธศาสนา จึงเป็นปัจจัยชักนําให้ผู้คน จากทุกสารทิศในภาคใต้เข้ามา ตั้งถิ่นฐานในนครศรีธรรมราชอย่างหนาแน่น ในราว พ.ศ. 1700 เศษ ราชวงศ์ศรีธรรมาโศกราช ก็สามารถจัดการปกครอง หัวเมืองรายรอบ ได้สําเร็จถึง 12 เมือง เรียกว่า เมืองสิบสองนักษัตร คือ  เมืองสายบุรี ใช้ตราหนู   (ชวด)  เมืองปัตตานี ใช้ตราวัว  (ฉลู) เมืองกลันตัน ใช้ตราเสือ  (ขาล) เมืองปาหัง ใช้ตรากระต่าย  (เถาะ                      เมืองไทรบุรี ใช้ตรางูใหญ่  (มะโรง) เมืองพัทลุง ใช้ตรางูเล็ก  (มะเส็ง) เมืองตรัง ใช้ตราม้า (มะเมีย)  เมืองชุมพร ใช้ตราแพะ   (มะแม)เมืองบันทายสมอ ใช้ตราลิง  (วอก)  เมืองสะอุเลา ใช้ตราไก่  (ระกา)      เมืองตะกั่วป่า ใช้ตราสุนัข  (จอ)  เมืองกระบุรี ใช้ตราหมู  (กุน)

ตรา 12 นักษัตร

ที่มา https://sites.google.com/site/nkhrsrimeuxngphra/12-naksatr

Message us