มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565

130 ปี มหาดไทยบำรุงสุข โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมจัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565” ภายใต้แนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เตรียมจัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565” โดยกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี มหาดไทยบำรุงสุข ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองทุ่งสง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน ภายใต้แนวคิด All for Education การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษา เพราะเชื่อว่าการพัฒนาคนและการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญ จึงให้นโยบายคนเป็นอันดับหนึ่ง พร้อมทั้งลดความเหลื่อมล้ำด้วยคุณภาพและการเข้าถึงการศึกษาของเด็กและประชาชน

การจัดงาน “มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น และการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ ครั้งที่ 12 ประจำปี พ.ศ.2565” มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น และแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ พร้อมทั้งให้ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนและประชาชน เกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา และส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีการจัดกิจกรรมแสดงนิทรรศการผลงานเด็กและเยาวชน พร้อมทั้งการแข่งขันทางด้านการวิชาการและนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนที่ชนะเลิศแต่ละภูมิภาค

นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง หรือทุกระดับตามความพร้อม ความเหมาะสม และความต้องการภายในท้องถิ่นเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งการจัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงได้มีนโยบายเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ รวมถึงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา โดยวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น และแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ในการบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการศึกษาของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทั่วประเทศ ให้ผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนและประชาชน เกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

นายถิรนาท เอสะนาซาตัง นายอำเภอทุ่งสง เผยว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ที่ยาวนานกว่า ๑,๘๐๐ ปี ตั้งอยู่ตอนกลางของภาคใต้ มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย เช่น แหล่งท่องเที่ยวเขาพลายดำ, ชายหาดสิชล, จุดชมวิวถนนสิชล – ขนอม, และจุดขมวิวเนินเทวดา อำเภอขนอม, หมู่บ้านคีรีวง, แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนาและวัฒนธรรม เช่น วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร, ศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช, วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ) และวัดเจดีย์ หรือวัดไอ้ไข่, มีผลิตภัณฑ์ OTOP เช่น เครื่องถมเมืองนคร, จักสานย่านลิเภา, ผ้ายกเมืองนคร, ภาพแกะสลักรูปหนังตะลุง มีอาหารพื้นถิ่นปักษ์ใต้ เช่น ข้าวยำคลุก แกงเหลือง ขนมจีน ในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนจังหวัดนครศรีธรรมราช และหากท่านมีเวลาว่างขอเชิญชวนให้ท่านได้กราบสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระมหาธาตุวรวิหาร เพื่อเป็นสิริมงคลกับชีวิต และขอเชิญแวะชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่น่าสนใจในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง เผยว่า เทศบาลเมืองทุ่งสงยินดีให้การสนับสนุนในส่วนของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สถานที่จัดการแข่งขัน วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุ่งสง มีความพร้อมด้านสถานที่พัก อาหารการกิน และเป็นศูนย์กลางการคมนาคม เดินทางได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังมีหน่วยงานสนับสนุน ด้านสถานที่จัดการแข่งขัน ด้านความปลอดภัย ด้านการจราจร การรักษาพยาบาล และการสื่อสารโทรคมนาคม จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาท่องเที่ยวและร่วมงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๕ การศึกษาเพื่อลดความเหสื่อมล้ำ” (All for Education) ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง ชาวนครศรีธรรมราช ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยไมตรียิ่ง

Loading

Facebook Comments
Message us