กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา”

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” (All for Education) ระดับปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา ที่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันนี้ (1 ตุลาคม 2565) ที่ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จัดพิธีเปิดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2565 “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” (All for Education) โดยมี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด นายสนั่น สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้การต้อนรับ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เปิดเผยว่า รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคม ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้นำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เป็นหลักในการบริหาร และการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานและตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งในการจัดบริการสาธารณะสู่ประชาชน และการบริหารจัดการภายในท้องถิ่น โดยส่งเสริมการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด ที่ผ่านการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาพอเพียง และศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีรูปแบบการติดตาม ประเมินผลเชิงประจักษ์

นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เปิดเผยว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาเพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ซึ่งภายในงานครั้งนี้ได้จัดนิทรรศการทางวิชาการ การประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ ตลอดจนการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการจัดการศึกษา เป็นการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้อย่างเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก และเป็นการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา โดยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับประเทศ รวมถึงการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมระดับอาชีวศึกษา เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถ ทั้งนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคน จะเกิดการพัฒนาเรียนรู้อย่างรอบด้านทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม เปี่ยมด้วยสติปัญญา ส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะด้านให้เด็ก นักเรียน เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ภายในงานได้ระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมเสวนาทางวิชาการเรื่อง “การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา” (All For Education) นำโดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา, ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ วิทยากร สถาบันพระปกเกล้า, ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า, นายสุพจน์ จิตร์เพ็ชร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น, นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา, นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด, นายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง พร้อมด้วยการเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการระดับประเทศ ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์ (ไทย จีน อังกฤษ) การประกวดแข่งขันโครงงาน การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การแข่งขันหุ่นยนต์ การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ เป็นต้น การจัดงานดังกล่าวได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 7 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook Comments
Message us