ตลาดนัดวัดวัง ตลาดนัดวัฒนธรรม 29 มกราคม 66

ตลาดนัดวัดวัง

ตลาดนัดวัดวัง … ตลาดนัดวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญประจำปี ๒๕๖๖
บุญให้ทานไฟ บุญตักบาตรประจำเดือนเกิด และเที่ยวงานตลาดนัดวัดวัง
วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ วัดวังตะวันตก ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

กำหนดกิจกรรม


เวลา ๐๔.๐๐ น. เจ้าภาพอาหารพร้อมประจำซุ้มต่าง ๆ
เวลา ๐๔.๓๐ น. พระสงฆ์พร้อมในอุโบสถ พุทธศาสนิกชนพร้อม ณ หน้าอุโบสถ
เวลา ๐๕.๐๙ น. ประธานจุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย
 เริ่มจุดไฟ
 พิธีกร กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย/อาราธนาศีล/สมาทานศีล/
 พระสงฆ์เจริญชัยมงคลกถา/กล่าวคำถวายทานไฟ
 ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา กรวดน้ำ รับพร
 พิธีตักบาตรประจำเดือนเกิด
เวลา ๐๖.๐๐ น พระภิกษุ สามเณร ฉันภัตตาหาร รอบกองไฟ
เวลา ๐๗.๐๐ -๑๔.๐๐ น. 📌 เที่ยว ชม ชิม ช้อป แชร์ เชียร์ ตลาดนัดวัฒนธรรม ณ ลานวัฒนธรรมโพธิปัญญา วัดวังตะวันตก อาทิ การร้อยลูกปัดโนร่าห์ การทำสลักดุน การทำหนังตะลุง การทำขนมลา

หมายเหตุ
ติดต่อขอเป็นเจ้าภาพ
พระครูพรหมเขตคณารักษ์,ดร. เจ้าอาวาสวัดวังตะวันตก โทร. ๐๘๔ ๐๕๗ ๔๐๒๙ ,
นายนิเวศน์ มัชฌเศรษฐ์ ไวยาวัจกร โทร. ๐๘๑ ๑๗๔ ๓๕๖๐


บพท

#วัดวังตะวันตก
#ย่านท่าวัง_นครศรีธรรมราช
#เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
#องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
#นครศรีธรรมราชเมืองแห่งการเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรม
#จังหวัดนครศรีธรรมราช
#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Facebook Comments
Message us