NAKHON MARATHON 2023 ครั้งแรกกลางเมืองนครศรีธรรมราช

NAKHON MARATHON 2023 – ที่สุดแห่งงานวิ่งใจกลางเมืองนครศรีธรรมราช ครั้งแรกที่เป็นการวิ่งแบบระยะฟูล เส้นทางการวิ่งที่ผ่านรอบตัวเมืองนครศรีธรรมราช พบแหล่งท่องเที่ยวมากมาย

Applicant qualifications I คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ผู้จัดงานและทีมงาน จะต้องเคยได้รับการฉีดวัคซีน 1 เข็มขึ้นไป 
 • การตรวจ ATK
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ฉีดวัคซีน 3 เข็มขึ้นไป ไม่ต้องทำการแสดงหลักฐานการตรวจ ATK
 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ฉีดวัคซีน 1-2 เข็ม ต้องแสดงหลักฐานการตรวจ ATK
 • แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน และ/หรือ การตรวจ ATK ก่อนรับหมายเลขวิ่งเท่านั้น
 • มีบริการจัดทีมแพทย์บริการตรวจ ATK ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันบริเวณพื้นที่จัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายท่านละ 100 บาท
 • ผู้ติดตามใช้เงื่อนไขเดียวกับผู้สมัครร่วม I The followers use the same conditions as the runners.
 • สงวนสิทธิ์สำหรับการรับหมายเลขวิ่งแทนกัน I get the bib number by yourself ONLY

ลงทะเบียนรับอุปกรณ์ I Bib day

วันที่ 25 มีนาคม 2566 I 25 Mar 2022

เวลา : 10.00 – 18.00 น. I 10am – 6pm

สถานที่ : Nakhon Sri Thammarat

ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
 
Google map : https://goo.gl/maps/kyPqm4T3KwE5ZMFF9

โปรดนำเอกสารต่อไปนี้มาแสดงเพื่อรับอุปกรณ์การแข่งขัน 
 Please bring the following documents to collect your race gear.

 • หมายเลขวิ่ง I bib number
 • แสดงบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง I id card or passport
 • รับด้วยตนเองเท่านั้น I do it yourself only

กำหนดการ I Agenda

เสาร์ 25 มีนาคม 2566 
สถานที่ : Sanam Na Muang Public Park I สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช
Google map : 
https://goo.gl/maps/3JosUNR6cnT1zCRr5

อาทิตย์ 26 มีนาคม 2566 
สถานที่ : Sanam Na Muang Public Park I สนามหน้าเมือง นครศรีธรรมราช
Google map : 
https://goo.gl/maps/3JosUNR6cnT1zCRr5

ประเภทและค่าสมัคร I Race & fee

NAKHON MARATHON 2023

นักวิ่งระยะ 21 & 42 กม. ได้รับเสื้อฟินิชเชอร์ 1 ตัว กรณีวิ่งจบการแข่งขันภายในเวลาที่กำหนด (รับภายในงาน)

Runners of 21 & 42 km distance will receive 1 finisher shirt if they finish the race in time.

เสื้อแบบพิเศษ – Sub 1 & 2 & 4 (รับภายในงาน) สำหรับนักวิ่งที่ต้องการความท้าทายตามรายละเอียดดังนี้

NAKHON MARATHON 2023

หมายเหตุ กรณีไม่สามารถเข้าเส้นชัยได้ตามเวลาที่กำหนดจะได้เสื้อฟินิชเชอร์แบบปกติเพียงตัวเดียว

ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้ I The registration fee includes the following services

 • หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง I bib number
 • ประกันอุบัติเหตุ (สำหรับผู้ที่สมัครบนช่องทางออนไลน์เท่านั้น) I accident insurance
 • เสื้อแข่ง (ได้รับทุกคนในวันรับหมายเลขวิ่งตามประกาศ ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)

Race Jerseys (to be received on the bib day, no postage service)

 • เหรียญที่ระลึก (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามระเบียบการแข่งขันเท่านั้น)

Commemorative medal (Only for those who finish the line in the time and on rules only)

เส้นทาง

NAKHON MARATHON 2023
NAKHON MARATHON 2023

เงื่อนไขการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรม NAKHON MARATHON 2023 I registration conditions

 • ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาวิ่งแทน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อที่ลงทะเบียนเท่านั้น  

Do not allow others to run instead. Participant must have the same name as the registered name only.

 • การลงทะเบียนสามารถส่งมอบให้บุคคลอื่น และ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2565 (ค่าธรรมเนียม 100 บาท)

Registration can be handed over to another person and/or name can be changed by Oct 31, 2022 (fee 100 baht).

 • ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี I Can not request a refund in all cases
 • หมายเลขประจำตัวจะต้องสวมไว้ทางด้านหน้าของร่างกาย และจะต้องมองเห็นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างการแข่งขัน

The bib number must be show on the front of the body and must be visible at all times.

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่สามารถมาถึงเส้นชัยได้ตามเวลาที่กำหนด จะถูกพิจารณาเป็นการวิ่งไม่สมบูรณ์ (Did Not Finish)

Competitors who fail to reach the finish line in time will be considered as DNF – Did Not Finish.

 • การทิ้งขยะเป็นสิ่งต้องห้าม หากทีมงานพบเห็น หรือมีการร้องเรียนที่มีหลักฐาน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

Disposing of rubbish is prohibited. If there is a complaint with evidence will be disqualified.

 • การโกงด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตามจะถูกปลดออกจากการแข่งขันโดยทันที 

Cheating by any means will be disqualified immediately.

 • ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีอำนาจในการเพิ่มกฎข้อบังคับต่างๆ ได้ในระหว่างการแข่งขันอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือ เหตุผิดปกติต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรักษาการแข่งขัน หรือเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี หรือดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง

The Director has the right to add rules and regulations during the competition due to unexpected events or unusually events for the purpose of maintaining competition or in order to successfully complete the race or can be operated continuously.

 • ยากระตุ้นต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขัน หากพบจะต้องถูกปลดจากการแข่งขันโดยทันที

Stimulants are forbidden to use during the competition. If found, they will be immediately.

 • ไม่อนุญาตให้มี Pacer ในทุกกรณี I No Pacer is allowed under any circumstances.
 • ไม่อนุญาตให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือระหว่างเส้นทางการแข่งขัน

Runners are not allowed to receive assistance during the race route.

การถอนตัว หรือ การออกจากการแข่งขัน I Withdrawal from the competition

 • ในกรณีถอนตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือผู้ติดตามจะต้องแจ้ง ผู้อำนวยการการแข่งขัน ที่จุดบริการที่ใกล้ที่สุดในทันที

In case of withdrawal, the participant must notify competition director at the nearest service point immediately

 • ไม่มีสวัสดิการใด ๆ ทั้งสิ้นสำหรับการ ผิดเวลา หรือ ระยะทาง อันเนื่องมาจากการหลงทาง

No benefits of any kind for misuse of time or distance due to straying.

Trophy

NAKHON MARATHON 2023

การประกาศผลการแข่งขัน การลงทะเบียนรับรางวัล และการมอบรางวัล 

Results of the competition Reward registration and awarding

 • นักวิ่งที่ได้รับรางวัล สามารถตรวจสอบรายชื่อตัวเองได้จากระบบจับเวลาในงานและต้องทำการรับใบรายงานผลการแข่งขันแสดงต่อเจ้าหน้าที่
 • Award-winning, runners can check the list by yourself from the timer system and have to get the result report to show.
 • นักวิ่งจะต้องทำการยืนยันตัวตนโดยยื่นบัตรต่อไปนี้อย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบตัวตนบัตรประชาชน ใบขับขี่ พาสปอร์ต
 • Runners must verify their identity by presenting one of the following to verify their identity, driving license, passport.
 • ถ้วยรางวัลการประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
 • The protest trophy must be made within 30 minutes of the official announcement of the result, if more than 30 minutes, the result will be declared final.
 • การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล
 • Prizes will be awarded immediately to all age groups and winners who complete the total number of prizes.
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์ I Reserves the right to send prizes by post.

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Official Facebook : https://www.facebook.com/Nakhon42Marathon

Messenger : m.me/Nakhon42Marathon

Email : Siangpure.run@gmail.com

Loading

Facebook Comments
Message us