ทภ.4 เตรียมพร้อมช่วยภัยแล้ง

ทภ4ร่วมมือหลายหน่วยงาน รับมือ “ช่วยภัยแล้ง” พร้อมเข้าบรรเทาทุกข์ทันที ด้าน ปภ.จังหวัดเตือน แล้งรุนแรงกว่าทุกปี ผลจากปรากฎการณ์เอลนีโญ่ คาดฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ย
พลตรี เฉลิมพงศ์ คงบัว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 เป็นประธานเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เพื่อประกาศเจตนา ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับพี่น้องประชาชนโดยอาศัยการประสานความร่วมมือในศักยภาพ กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
ด้วยปัจจุบันประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง และเป็นที่ทราบ กันดีว่า ปัญหาภัยแล้ง เป็นภัยที่สำคัญของประเทศ ได้ส่งผลกระทบ กับชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน มาอย่างยาวนาน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชนวันนี้ กองทัพภาคที่ 4 โดยมณฑลทหารบกที่ 41 จึงได้จัดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง”
พลตรี เฉลิมพงศ์ คงบัว เสนาธิการกองทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาภัยแล้ง นับวันจะยิ่งทวีความรุนแรง และสร้างความเดือดร้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ทุกประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์ การแพร่ระบำดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลโดยตรง ต่อสุขภาพ และทำให้กำรดำเนินชีวิต ซึ่งหากขาดแคลนน้ำ ที่เป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพของคนไทยส่วนใหญ่ก็จะยิ่งเป็นปัญหามากขึ้น และการขาดแคลนน้ำสำหรับบริโภค ก็เป็นเรื่องสำคัญ มณฑลทหารบกที่ 41 จึงได้มีโครงการในวันนี้ขึ้น ซึ่งได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี
ซึ่งสอดรับกับข้อมูลของ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช ยังได้เน้นย้ำวางมาตรการ ทั้งในส่วนของนโยบาย เครื่องมือ สำหรับรับมือภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ เพราะคาดว่าในปีนี้ ปรากฏการณ์เอลนีโญ จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น.


ขอบคุณภาพ/ข่าว /อมเรศ ธรรมสูน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook Comments
Message us