มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ

มูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหัวคลองแหลม ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันนี้ (28 มีนาคม 2567) นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 11 พร้อมคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านหัวคลองแหลม ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายแพทย์สุทธิพจน์ ชยณัฐพงศ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ประชาสัมพันธ์จังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ นายสมพร บุญรอด ผู้อำนวยการสถานีอนามัย บ้านหัวคลองแหลม ผู้แทนจากอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และรายงานผลการดำเนินงานฯ

     นายแพทย์โสภณ เมฆธน ที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี  กล่าวว่า การมาตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจเจ้าหน้าที่ รวมถึงเป็นการติดตามการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และวางแผนสนับสนุนการพัฒนาของสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ตามนโยบายของมูลนิธิ รวมไปถึงกระทรวงสาธารณสุข ปัญหาอุปสรรค ความต้องการต่างๆ ซึ่งมีหลายหน่วยงานคอยให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ ซึ่งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องใน วโรกาสมหามงคลสมัย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ในปี พ.ศ. 2535 เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ กระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ มีนโยบายและมุ่งที่จะพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ซึ่งเปรียบเสมือนอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุดของชาติ ให้เป็นสถานีอนามัยต้นแบบที่มีศักยภาพและความสามารถในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขตามหลักธรรมาภิบาล มีความเจริญก้าวหน้า สง่างาม สมพระเกียรติ และตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการปฏิรูประบบบริการสุขภาพด้านปฐมภูมิ ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบริการสุขภาพและสาธารณสุขให้ครอบคลุม เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ถ้วนหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้ สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติๆ ได้จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 (พระนามเดิม) ทรงพระชนมายุครบ 60 พรรษา เมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยจัดสร้างขึ้นจังหวัดละ 1 แห่ง และมีบางจังหวัดได้สร้างขึ้น 6 แห่ง  ทั่วประเทศมี 82 แห่ง กระทรวงสาธารณสุข และมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ร่วมกันกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะสนับสนุนการพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติๆ สถานีอนามัยที่ได้รับพระราชทานนาม 9 แห่ง และสถานีอนามัยพระราชทาน 1 แห่ง รวมทั้งสิ้น 92 แห่ง ให้มีความสง่างาม สมพระเกียรติ มีความเป็นเลิศในทุก ๆ ด้าน ทั้งในด้านบริหาร บริการและวิชาการ ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บุคลากรในองค์กรมีคุณธรรมและจริยธรรม อาคาร สถานที่ ภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและมีความร่มรื่นสวยงาม สะอาด และสะดวกต่อการให้บริการเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ เป็นแบบอย่างและเป็นแม่ข่าย แก่สถานีอนามัยทั่วไปที่อยู่ใกล้เคียง......//////

พรรณี มณีวรรณ/ภาพ-ข่าว
บุณณดา ภัทรธันยพงศ์/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
28 มีนาคม 2567

Facebook Comments
Message us