ผวจ.นครศรีธรรมราช ระบุแม้มีการผ่อนปรนระยะ 3 แต่ประชาชนยังคงต้องดูแลสุขภาพอนามัย ช่วยกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค

วันนี้(2 มิ.ย.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ปลัดจังหวัด ผู้อำนวยการ โรงพยาบาล คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม โดยในการประชุมในครั้งนี้มีประเด็นหารือที่สำคัญ ประกอบด้วย การติดตามสถานการณ์ของโรค และการกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) และกำหนดมาตรการผ่อนคลาย (เพิ่มเติมระยะ 3) ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 9 ) ทั้งในส่วนของการผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ ใน 3 กลุ่มกิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ,กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ รวมทั้งประเด็นการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดตามที่รัฐบาลมีคำแนะนำให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซึ่งจากการประเมินของฝ่ายที่เกี่ยวข้องพบว่ามาตรการดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยหนึ่งส่งผลให้สามารถควบคุมจำนวนผู้ติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคได้ โดยการผ่อนปรนระยะ 3 ได้มีการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนกลับมีสภาพใกล้เคียงกับวิถีชีวิตตามปกติ รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยประชาชนผู้เดินทางซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค การจัดระบบและระเบียบต่างๆ ที่ทางราชการกำหนด

 

โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า แม้จะมีการผ่อนปรนระยะ 3 แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ยังคงต้องดูแลสุขภาพอนามัยของตัวเองและสมาชิกในครอบครัว มีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีเพื่อสร้างภูมิต้านทาน ทั้งในส่วนของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆ มีสารอาหารที่ครบถ้วนมีประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ สวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่สาธารณะ/ที่ชุมชนต่างๆ มีการเว้นระยะห่าง และหมั่นล้างมืออยู่เสมอ เพื่อช่วยกันป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค

////////////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 มิถุนายน 2563

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

Facebook Comments
Message us