จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลังวิกฤติโรคโควิด-19 คลี่คลาย

จังหวัดนครศรีธรรมราช หารือแนวทางการจัดทำโครงการส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ หลังวิกฤติโรคโควิด-19 คลี่คลาย

 

วันนี้(29 พ.ค.63) ที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ด้านการท่องเที่ยว ด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย รวมทั้งกิจกรรมกีฬาเพื่อการท่องเที่ยว โดยมีผู้แทนจากภาคส่วนด้านการท่องเที่ยว องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนตัวแทนผู้ประกอบด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วมหารือพร้อมเพรียงกัน

 

ทั้งนี้ในส่วนของการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กำหนดแนวทางการนำเสนอโครงการ ออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการกีฬาและการออกกำลังกาย/กีฬาเพื่อการท่องเที่ยว ด้านกิจกรรมส่งเสริม/สนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (งาน event) ด้านกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์/การตลาด ด้านพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และด้านพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว โดยโครงการที่จะนำเสนอจะต้องเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับกรอบนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ,เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน อย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่ว่าเป็นการเพิ่มรายได้ให้กลุ่มเป้าหมาย สร้างโอกาสในการประกอบธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความปกติใหม่ หรือ New Normal หรือการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อลดรายจ่ายให้กลุ่มเป้าหมาย ลดต้นทุนการดำเนินงานให้กลุ่มเป้าหมาย หรือเพื่อเพิ่มการจ้างงานหรือรักษาระดับการจ้างงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย ,เป็นโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการของชุมชน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่า ,มีความเหมาะสมและเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค งบประมาณและระยะเวลา ,มีความคุ้มค่าด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทรัพยากรธรรมชาติ ,มีรายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ที่สามารถพิจารณาความเหมาะสมของค่าใช้จ่ายได้ รวมทั้งหากโครงการที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ ต้องได้รับการอนุมัติ/อนุญาต จากเจ้าของพื้นที่/หน่วยงานเจ้าของพื้นที่ก่อนด้วย

///////

อุไรวรรณ/ข่าว/ภาพ

พรรณี/ภาพ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

29 พฤษภาคม 2563

Facebook Comments
Message us