รายชื่อผู้สมัครนายก อบจ. นครศรีธรรมราช ปี 2563

สรุปรายชื่อกันอีกครั้ง สำหรับสนามเลือกตั้งนายก อบจ.นครศรีธรรมราช ประจำปี 2563 ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 20 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ นับเวลาถอยหลังได้เลย

1 นายอำนวย ยุติธรรม เบอร์ 1 อายุ 43 ปริญญาโท ข้าราชการการเมือง
2 นางกนกพร เดชเดโช เบอร์ 2 อายุ 54 ปริญญาโท ธุรกิจส่วนตัว
3 นายอนันต์ ทองอุ่น เบอร์ 3 อายุ 57 ปริญญาโท รับราชการ
4 นายอิสระ หัสดินทร์ เบอร์ 4 อายุ 62 ปริญญาโท อายุรแพทย์
5 นายนนทิวรรธน์ นนทภักดิ์ เบอร์ 5 อายุ 50 ปริญญาโท ธุรกิจส่วนตัว
6 พล.ท.ธีร์ณฉัฏฐ์ จินดาเงิน เบอร์ 6 อายุ 63 ปริญญาโท รับราชการ
7 นายพิชัย บุณยเกียรติ เบอร์ 7 อายุ 59 ปริญญาโท ทำสวนยางพารา
8 นายพงษ์ฐกร ไพริน เบอร์ 8 อายุ 52 ปริญญาตรี ธุรกิจส่วนตัว

แหล่งที่มา คลิก

Facebook Comments
Message us