ผู้ว่านครอึด ขึ้นพิชิตยอดเขาหลวง

พิชิตยอดเขาหลวง..สูงที่สุดในภาคใต้..
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นำทีมเดินเท้าออกสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหลวง สู่ยอดเขาที่สูงที่สุดที่ระดับ 1,835 เมตร ใช้เวลาไป-กลับ รวม 12.30 ชั่วโมง

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง ข้าราชการฝ่ายปกครอง และผู้ใหญ่บ้าน ออกเดินสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหลวง โดยออกเดินเท้าจากตำบลกำโลน อำเภอลานสกา ขึ้นสู่ยอดเขาที่สูงที่สุดที่ระดับ 1,835 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ซึ่งเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำตาปีที่ไหลออกสู่อ่าวไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และคลองใหญ่หลายสายในจังหวัดนครศรีธรรมราช และคณะได้เดินเท้าลงกลับมาถึงพื้นล่างในเวลา 18.00 น. ของวันเดียวกัน

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้กล่าวภายหลังการออกเดินสำรวจเส้นทางป่าว่า อุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีสภาพป่า และแหล่งน้ำที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์ มีความสวยงามแปลกตาที่หาดูได้ยาก จากการเดินสำรวจพบร่องรอยของสัตว์ป่า อาทิ หมูป่า ชะมด เลียงผา ค่าง และลิง รวมทั้งสัตว์ปีก นกนานาชนิด ซึ่งในบางพื้นที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้อนุญาตให้ประชาชนใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรโดยปลูกทุเรียนและมังคุดภูเขา ซึ่งมีคุณภาพดี จำหน่ายได้ราคาสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดพรีเมี่ยมในประเทศและตลาดต่างประเทศ โดยสามารถสร้างรายได้ และยกระดับทางเศรษฐกิจของเกษตรกรได้อย่างถ้วนหน้า

สำหรับอุทยานแห่งชาติเขาหลวง ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ป่าเขาหลวงและป่าอื่นๆ ในท้องที่จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 14 ป่า เป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ได้ทำการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่บริเวณป่าเขาหลวงจะถูกวาตภัย ในปี พ.ศ. 2505 ทำให้ไม้ขนาดใหญ่ล้มโค่นเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้นป่าแห่งนี้ยังมีคุณค่าควรแก่การเก็บรักษาไว้ เพื่อประโยชน์ในการพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา ค้นคว้าวิจัยและคุ้มครองรักษาพันธุ์สัตว์ป่า นับว่าควรค่าแก่การจัดเป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งต่อมาได้มีมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ จากการประชุมครั้งที่ 1/2517 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2517 เห็นชอบในหลักการให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 91 ตอนที่ 216 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2517 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งที่ 9 ของประเทศ และเนื่องจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนเทือกเขาสูง โดยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ประมาณตั้งแต่ 100 เมตรขึ้นไปถึง 1,835 เมตร มีสภาพภูมิอากาศแบบคาบสมุทร มีฝนตกตลอดปี เนื่องจากพื้นที่เป็นภูเขาสูงทำให้ได้รับน้ำฝนจากมรสุมทั้งสองด้าน คือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ความชื้น และปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยสูง พืชพรรณไม้ที่ขึ้นส่วนใหญ่จึงเป็นสังคมพืชป่าดงดิบชื้น (Tropical Rain Forest) หรืออาจเรียกว่าป่าดงดิบ เป็นป่าไม้ที่มีใบสีเขียวตลอดทั้งปี สภาพป่ารกทึบทั้งในเรือนยอดของไม้ใหญ่ และชั้นไม้พื้นล่าง ครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานแห่งชาติทั้งหมด พันธุ์พืชซึ่งเป็นพืชประจำถิ่นที่สำคัญ และเป็นไม้ที่มีค่าที่สำคัญทางเศรษฐกิจ

ภาพ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้ว่านครขึ้นยอดเขาหลวง ผู้ว่านครขึ้นยอดเขาหลวง ผู้ว่านครขึ้นยอดเขาหลวง ผู้ว่านครขึ้นยอดเขาหลวง

Loading

Facebook Comments
Message us